Vijesti i najave

ZATVOREN: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (22/1.1.1.)

 • Podijeli:
 • Ispis:

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla raspisala je s danom 17.10.2022. godine natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.).

Obuhvat područja LAG-a Zagorje-Sutla je:

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaza nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 234.277,27 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 12.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. fizička (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika 

 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija  

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:  

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:

 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR

 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR

 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta

 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju

 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika

 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore) 

 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, ali ne smiju biti upisani u RPO nakon objave ovog Natječaja) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore, izuzev umirovljenika)

 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta

 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 

 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama

1. 

Prihvatljivi troškovi

1a. 

Prihvatljivi materijalni troškovi

 1. ulaganje u građenje ili opremanje:

 1. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

 2. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

 3. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 4. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

 5. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

 1. kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 


 1. kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

 2. podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

1b.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi

 1. kupnja ili razvoj računalnih programa

 2. kupnja prava na patente ili licence

 3. zaštita autorskih prava

 4. registracija i održavanje žigova

 5. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem 

1c.

Prihvatljivi opći troškovi

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: 

 1. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova

 2. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i

 3. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

2.

Neprihvatljivi troškovi

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je nositelj projekta porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

 3. kamate

 4. rabljena poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila

 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

 7. kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

 8. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

 9. troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

 10. plaćanje u gotovini

 11. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

 12. troškovi vlastitog rada

 13. operativni troškovi 

 14. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika nositelja projekta

 15. odvodnja (drenaža) u skladu s člankom 14. stavkom 9. točkom c. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

 16. troškovi restrukturiranja postojećih vinograda vinskih kultivara nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja obzirom su isti prihvatljivi u sklopu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 4.11.2022. godine, a najkasnije do 9.12.2022. godine na adresu:

LAG ZAGORJE-SUTLA 

ZAGORSKA SELA 39

ZAGORSKA SELA 49296

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

 • naziv ovog Natječaja: NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava [Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.]

 • puni naziv i adresa nositelja projekta 

 • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • Kraljevec na Sutli / 20.10.2022. godine - 18:00 - Zgrada Općine, Kraljevec na Sutli 132

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

Priloženi dokumenti

LAG natječaj TO 4.1.1. LRS
17. listopada 2022. 748,68 KB
Obrazac A. Prijavni obrazac
17. listopada 2022. 70,91 KB
Prilog I. Natječajna dokumentacija
17. listopada 2022. 258,64 KB
Prilog II Lista prihvatljivih trotkova
17. listopada 2022. 272,88 KB
Prilog III. Popis proizvoda
17. listopada 2022. 113,06 KB
Prilog V Uputa za prikupljanje ponuda
17. listopada 2022. 1,22 MB
Prilog VII. Uputa MZOIE
17. listopada 2022. 237,26 KB
Prilog VIII. Kriteriji odabira
17. listopada 2022. 277,83 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

092/346-6800, Voditelj ureda LAG-a Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

099/423-7151, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Matija Krizman
voditelj ureda LAG-a


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh