Vijesti i najave

Predstavljanje preporuka za zapošljavanje žena i razmjena iskustava rada sa nezaposlenim ženama u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji

 • Podijeli:
 • Ispis:

U utorak  23.03.2021. održano je online događanje na kojem smo predstavili Preporuke za zapošljavanje žena u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji.  Preporuke su izrađene u sklopu projekta „Žene biraju novu šansu“  koje smo provodili od ožujka 2019. – ožujka 2021. godine te smo kroz projekt educirali i osnažili ukupno 73 žene kroz edukacijske programe, programe osposobljavanja i putem individualnih savjetovanja.

Cilj projekta bio je Educirati i osnažiti žene za rad u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji, u procesu aktivnog traženja posla i učenja, procesu samozapošljavanja, i pružiti pravnu pomoć i savjet ženama iz radnih i socijalnih prava u borbi protiv diskriminacije.

Preporuke su temeljene na analizi dostupnih podataka o položaju žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko – zagorskoj županiji  kao i na završnoj evaluaciji projekta.

Preporuke su namijenjene prvenstveno članicama i članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i Partnerstva za tržište rada Krapinsko – zagorske županije. Sve partnerske organizacije na projektu su ujedno i članice navedenih partnerstava za zapošljavanje i tržište rada.

Na online događanju sudjelovale su predstavnice organizacija civilnog društva, institucija, lokalne uprave i samouprave,  i razvojnih agencija te smo razgovarali i o iskustvima rada i provedbe projekata/programa za nezaposlene žene.  Nakon predstavljanja preporuka u diskusiji je istaknuta važnost kontinuiteta rada sa nezaposlenim ženama,  dostupnost edukacija posebno u ruralnim područjima kroz osiguranje javnog i dostupnog prijevoza , kreiranje mentorskih i savjetodavnih aktivnosti tijekom i poslije edukacije, osiguranje usluge čuvanja djece u vrtićima za nezaposlene osobe i kreiranje edukacijskih programa u okviru poslovnih inkubatora s naglaskom djelatnosti koje nisu vezane samo uz STEAM područja i nove tehnologije.

Preporuke za članice i članove Loklanog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i Partnerstva za tržište rada Krapinsko – zagorske županije:

 •   U svrhu razvoja kompetencija, vještina i znanja izraditi analizu potreba žena u gradu i županiji a vezano za znanja, vještine i informacije  koje žene posjeduju i koje im nedostaju kako bi se zaposlile i/ili pokrenule vlastiti posao.
 •   Prema dobivenim rezultatima analize kreirati edukacijske programe koji se mogu provesti u sklopu lokalnih otvorenih učilišta uz subvenciju grada/županije.
 •   Osigurati financijske resurse u proračunu grada ili županije za dugogodišnje  programe i projekte koji će osigurati zapošljavanje i samozapošljavanje žena.
 •   Pripremiti, prijaviti i provesti program zapošljavanja žena iznad 42 godine, bez obzira na stručnu spremu. U tom procesu osigurati mentorsku podršku i adekvatne naknade.
 •   Osigurati stručnu prekvalifikaciju u skladu sa potrebama na tržištu rada ali i u skladu sa planom zapošljavanja osoba.
 •   Osigurati mentorsku podršku za žene koje pokreću posao, putem lokalnih razvojnih agencija uz angažman konzultanata_ica.
 •   Kroz lokalna partnerstva, kreirati programe cijeloživotnog učenja i mreže podrške za nezaposlene žene.
 •   U suradnji s poslodavcima javnog i privatnog sektora, kreirati „praksu“ za žene koje neko vrijeme izbivaju iz svijeta rada. Praksa uključuje mentoriranje i naknadu za obavljanje prakse.

Mladim ženama bez radnog iskustva pomoglo bi se da po završenom obrazovanju steknu dodatna znanja, vještine i iskustvo na poslovima za koje su se obrazovale.

Starijim ženama koje imaju radno iskustvo, ova mjera osigurava primjenu do sada stečenih znanja no i usvajanje novih vještina vezano za njihov dosadašnji rad. Time im se otvara mogućnost da se povežu s poslodavcima i mogućnost stalnog zaposlenja obzirom na iskustvo koje žene imaju ali neko vrijeme nisu aktivno obavljale poslove.

 •   Razviti online edukacije, svima dostupne i jasno prezentirane sa modelima umrežavanja i povezivanja nezaposlenih žena i onih koje pokreću posao.
 •   Razviti online podršku / mentorstvo /coaching alate za rad sa nezaposlenim ženama.
 •   Uključiti u edukacijske projekte pakete za online nastavu (tablete, pristup internetu/ homebox, osnovne programe za nastavu) u svrhu organizacije provedbe online edukacija.
 •   Osigurati prijenos znanja i iskustava lokalnih partnerstava u radu sa nezaposlenim ženama (tematske grupe LPZ-a i Partnerstva za tržište rada).

Priloženi dokumenti

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

091/4596 709, Voditeljica LAG-a Kristina Marušić Piškor

098/1806 741, Voditeljica ureda Jelena Vuk Lipnjak

095/3588 595, Suradnik na projektu Hrvoje Novak

099/660-2540, Stručni suradnik Marko Brozović


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
suradnik na projektu


Kristina Marušić Piškor
voditeljica LAG-a


Jelena Vuk Lipnjak
voditeljica ureda LAG-a


Marko Brozović
stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh