Vijesti i najave

Prijavite volonterske akcije na program #ajmoLAG 2022.

  • Podijeli:
  • Ispis:

#ajmoLAG!

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje - Sutla. Prihvatljive akcije su one koje unaprjeđuju kvalitetu života djece i/ili mladih u lokalnoj zajednici.

Ciljevi poziva:

  • Promocija volonterstva, 

  • Jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki, 

  • Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici. 

UVJETI PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla; prednost imaju partnerski projekti (npr. udruga u suradnji s općinom/gradom, školom, knjižnicom i sl) te akcije u kojima su mladi od 18 do 29 godina uključeni kao volonteri/ke. Partneri dostavljaju izjavu kojom potvrđuju partnerstvo u projektu. Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije

Dodatni uvjeti prihvatljivosti: 

  • Nije dozvoljena nabava jednokratne plastike;

  • Rezultat volonterske akcije mora biti javno dostupan na korištenje čitavoj lokalnoj zajednici. 

  • Na trošak osvježenja za volontere može otpasti najviše 10% od ukupno odobrenog iznosa za provedbu volonterske akcije.  

Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 5 osoba 18+ godina. Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika.

Minimalni broj korisnika/ca akcije: 10 djece i/ili mladih.

Vrijeme provedbe akcije: travanj – listopad 2022. 

Maksimalni trošak volonterske akcije: 3.000,00 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, didaktičke opreme nužne za provedbu akcije i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Napominjemo da će sve potrebno za akciju sukladno detaljnom proračunu akcije biti uplaćeno na žiro račun prijavitelja. Dodatno molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova te solidarno omoguće financiranje što većeg broja akcija obzirom na ukupna raspoloživa sredstva za akcije. 

Obaveze organizatora volontiranja: organizirati i koordinirati volontere/ke, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, provesti akciju te izraditi izvještaj o akciji. Izvještaj se sastoji od kratkog opisa provedene akcije na obrascu LAG-a Zagorje-Sutla i potpisne liste (u prilogu) te fotografija.

Prijavitelji koji ne dostave navedena izvješća do 31.12.2022. godine bit će obavezni vratiti ukupan iznos sredstava na račun LAG-a te se neće moći prijaviti na sljedeće #ajmoLAG natječaje. Prijavitelji su dužni vratiti i sredstva koja nisu utrošena ukoliko se radi o iznosu većem od 100 kuna.

Način prijave: Popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a: lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 15.3.2022. godine u 23:59 sati.

Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla uvažavajući značaj akcije za djecu/i/ili mlade, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. Maksimalni ukupni iznos sredstava za volonterske akcije je 33.000 kuna te je planirano financiranje 1 volonterske akcije po općini odnosno gradu s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Rok za odabir akcija je 1.4.2022. godine.  

 

Kontakt osobe za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: 

Jelena Knjaz, voditeljica ureda, jelena.knjaz@zagorje-sutla.eu, 097 711 3194;

Marko Brozović, viši stručni suradnik, marko@zagorje-sutla.eu, 099 660 2540.

 

Priloženi dokumenti

Volonterske akcije prijavni obrazac 2022
14. veljače 2022. 92,31 KB
Izjava o partnerstvu
14. veljače 2022. 107,99 KB
Izvjesce o volontiranju ajmoLAG 2022
14. veljače 2022. 60,83 KB
Potpisna lista #ajmoLAG2022
14. veljače 2022. 109,51 KB

Javite nam se

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORJE - SUTLA

Zagorska Sela 39

49296 Zagorska Sela

Podružnice: Pregrada - Pod Lenartom 1 | Zabok - Ulica Matije Gupca 53

OIB: 51537528813

IBAN: HR5024020061100639892

Primanje stranaka uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.

TELEFONI

099/423-7151, ured u Pregradi

092/346-6800, Stručni suradnik Matija Krizman

099/660-2540, viši stručni suradnik Marko Brozović

097/711-3194, voditeljica ureda Jelena Knjaz

091/459-6709, stručna suradnica Kristina Marušić Piškor

095/358-8595, voditelj Hrvoje Novak


E-MAIL

lag@zagorje-sutla.eu

Hrvoje Novak
voditelj LAG-a


Kristina Marušić Piškor
stručna suradnica


Jelena Knjaz
voditeljica ureda


Matija Krizman
stručni suradnik


Marko Brozović
viši stručni suradnik


Kontakt Lokalne akcijske grupe Zagorje- Sutla za zaštitu osobnih podataka:

 lag@zagorje-sutla.eu

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt 'Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"' (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE - Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Natrag na vrh